Villkor

Föreskrifter Instö Hamn


1.

Instö hamn AB upplåter såsom lägenhetsarrende till båtägaren på nedan angivna villkor en båtplats/förråd.


2.

Avtal gäller från dagen för undertecknandet till nästkommande 1 april. Avtalet förlängs ett år i sänder om

inte någon av parterna senast en månad före avtalstidens utgång skriftligen säger upp avtalet.


3

Båtägaren äger rätt att med egen båt nyttja båtplatsen under tiden 1 april till och med den 31 oktober. Vid avtalets upphörande skall båtägaren bortföra båten, såvida inte upplåtaren medgivit annat.


4

För detta avtal gäller följande ordningsregler:


      A - Iakttaga snygghet och ordning inom hamnområdet.

      B - Iakttaga varsamhet och hålla låg fart, max 3 knop inom hamnområdet, för att ej skada andra båtar.

      C - Vid avtalstidens slut ha bortfört båt och utrustning.

      D - Ha båten ansvarsförsäkrad.

      E - Tillse båten så att den ej vattenfylls, kan sjunka eller på annat sätt skada.

      F - Förtöja båten, minst enligt försäkringsbolagens anvisningar.

      G - Följa hamnvaktens eller förvaltarens anvisningar.

      H - Ej ansluta el till värmekälla.


5

De i avtalet angivna avgifterna kan ändras av upplåtaren.

Sådan ändring anges i avgiftsavin som ställs till båtägaren. Avgiften erläggs i samband med avtalets undertecknande och härefter senast den 1 april före varje förlängningsperiods början.

Förlängs avtalet enligt punkt 2 blir ändringen gällande från förlängningsperiodens början.

Om båtägaren inte godtar ändringen har han eller hon att säga upp avtalet inom föreskriven tid.


6

I detta avtal angiven båt och bostadsadress är vad som gällde vid avtalstillfället.

Varje ändring av båt och/eller adress skall snarast anmälas till upplåtaren.


7

Upplåtaren ansvarar ej för skada i samband med storm, brand, stöld, kollision, åverkan eller otillbörlig förtöjning. Alla är skyldiga att informera sig om ärendet när okända personer vistas på bryggorna.


8

Parkeringsytan i området är avsedd för korttidsparkering,


9

Upplåtelse av båtplats i andra hand eller överlåtelse är ej tillåten.


10

Förråden får nyttjas för förvaring året runt.

Instö Hamn AB kan dock inte garantera framkomligheten under vinterhalvåret.


11

Instö Hamn AB ansvarar inte för inventarier eller annat som förvaras i förråden.

Hyresgästen tecknar själv ev. försäkringar.


Om båtägaren ej följer föreskrifterna enligt detta avtal och efter tillsägelse ej vidtager rättelse, äger upplåtaren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.